OP VVV

22. 05. 2020

UP CIISB, ELIBIO, CIISB4HEALTH, ELIXIR-CZ, Academic TTO, Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., CEREBIT

 

 

 

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků BTÚ

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací (02_18_053)

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016973

Hlavní příjemce: Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Cílem projektu je realizace 13 výzkumných stáží výzkumných pracovníků. Jedná se 11 realizací klíčové aktivity č. 3 (3x Německo, 3x Švédsko, 1x Nizozemí, 1x Kanada, 1x Izrael, 2x Francie); 1 realizace klíčové aktivity č. 4 (Austrálie); a realizace klíčové aktivity č. 1. Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce, podporu profesního růstu a zvýšení konkurenceschopnosti výzkumných pracovníků. Náplně stáží souvisí s výzkumem probíhajícím v zapojených laboratořích Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. (BTÚ). Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce, podporu profesního růstu a zvýšení konkurenceschopnosti výzkumných pracovníků.Na projekt je poskytována podpora EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu.  

UP CIISB - Modernizace České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Výzkumné infrastruktury II (č. 02_18_046)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015974

Hlavní příjemce: Masarykova univerzita 

Cílem projektu je udržení stávající špičkové úrovně a globální konkurenceschopnosti České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB) prostřednictvím investic do jejího přístrojového vybavení. Svým organizačním modelem založeným na otevřeném přístupu uživatelů ke sdíleným laboratořím bude CIISB rozvíjet kulturu spolupráce v biologických a medicínských vědách a umožní širokému spektru uživatelů bez ohledu na domovskou instituci měřit pomocí nejnovějších experimentálních technik.

 

ELIBIO - Strukturní dynamika biomolekulárních systémů

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Podpora excelentních výzkumných týmů (č. 02_15_003)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000447

Hlavní příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (ELI Beamlines) 

Projekt zkoumá hraniční technologie fotonové fyziky a optiky s cílem získat průlomové znalosti o biologických, chemických a fyzikálních zákonitostech. Za tím účelem vybudujeme interdisciplinární Centrum excelence, které bude využívat fotonové zdroje evropského centra Extreme Light Infrastructure (ELI) v oblasti biologických věd. Budeme spolupracovat s centry se zařízeními typu FEL, včetně zařízení European XFEL v Hamburku a LCLS ve Stanfordu. Podstatným cílem projektu je pochopení interakcí mezi fotony a materiálem při extrémně vysokých intenzitách rentgenového záření, kde můžeme očekávat nové fyzikální jevy. Naše experimenty budou zkoumat základní otázky fyziky fotoemisní a elektronové dynamiky v relativistickém režimu pomocí rentgenového záření. Nově získané poznatky využijeme ve studiích struktury, funkce a dynamiky buněk a biomolekul, a experimentech, které dosud nebyly možné. Budeme vyvíjet nové metody a technologie umožňující tato měření a odpovídat na otázky klíčové pro biologii a lékařství.Na projekt je poskytována podpora EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

 

CIISB4HEALTH - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Výzkumné infrastruktury (č. 02_16_013)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776

Hlavní příjemce: Masarykova univerzita 

Cílem projektu je modernizace vybavení České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB) ve výzkumných centrech CEITEC a BIOCEV a podpora jeho využití ve výzkumu zaměřeném na interakce biomolekul relevantní pro lidské zdraví a léčbu onemocnění. Realizace projektu posílí služby CIISB nabízené v režimu open access, čímž přispěje k rozvoji evropské infrastruktury INSTRUCT zpřístupní nejmodernější technologie a přístrojové vybavení české komunitě biomedicínského výzkumu.Na projekt je poskytována podpora EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

 

ELIXIR-CZ: Budování kapacit

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Výzkumné infrastruktury (č. 02_16_013)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777

Hlavní příjemce: Masarykova univerzita Projekt ELIXIR-CZ:

Budování kapacit vybuduje infrastrukturu ELIXIR CZ s několika tisíci výpočetními jádry a až 2 PB kapacity pro ukládání dat. Dále rozšíří její použití několika přímo podporovanými excelentními databázemi a nástroji (RepeatExplorer, Dolbico, MotiveValidator, ValidatorDB a SecStructureAnnotator). Infrastruktura a její služby budou otevřené všem výzkumným pracovníkům v oblasti věd o živé přírodě a stanou se součástí mezinárodního ekosystému ELIXIR.Na projekt je poskytována podpora EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

 

Academic TTO

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Budování expertních kapacit - transfer technologií (č. 02_16_014)

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626

Hlavní příjemce: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

Projekt řeší systematizaci TT v rámci AV ČR prostřednictvím nastavení dlouhodobě udržitelného systému budování expertních kapacit TT. Partnery projektu je 16 ústavů AV ČR. Cílovou skupinu tvoří pracovníci TT v rámci celé AV ČR, zejména partnerských pracovišť, a další dotčení pracovníci. Plánovaným přínosem projektu je ucelená komunikační strategie směrem k aplikační sféře, založená na portfoliu výsledků s odpovídajícím aplikačním potenciálem a vnitřní infrastruktuře propojující pracoviště AV ČR.Na projekt je poskytována podpora EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu.  

 

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (č. 02_16_027)

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008353

Hlavní příjemce: Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Cílem projektu je realizace 5 šestiměsíčních stáží juniorních výzkumných pracovníků na zahraničních výzkumných institucích (USA, Nový Zéland, Německo, Izrael). Náplně stáží souvisí s výzkumem probíhajícím v zapojených laboratořích Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. (BTÚ). Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce, podporu profesního růstu a zvýšení konkurenceschopnosti výzkumných pracovníků.Na projekt je poskytována podpora EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu.  

 

CEREBIT - Centrum pro rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Předaplikační výzkum (č. 02_16_025)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci 

Cílem projektu je rozvoj technologií a metod vedoucích k vývoji nového typu vakcín, imunoterapeutik a diagnostik na bázi vysokoafinitních binderů s využitím nanočásticových delivery systémů. Projekt CEREBIT finančně podporuje již existující dlouhodobou, multioborovou spolupráci čtyř renomovaných výzkumných týmů, které mají vysokou kvalitu po stránce vědeckého personálu, přístrojového vybavení a infrastruktury, z UPOL, VÚVEL, v. v. i., BTÚ AV ČR, v. v. i. a VŠCHT Praha. Mezi hlavní výsledky projektu patří publikace a výsledky s právní ochranou, vhodné pro transfer technologie a komercializaci.

Na projekt je poskytována podpora EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.