Spektrofotometrické a luminiscenční studie biomolekul

Spektrofotometrie a luminiscence
Popis: Charakterizuje vzorek měřením absorbance či luminescence (fluorescence či fosforescence). V případě proteinů to umožňuje např. studovat aktivitu enzymů, charakterizovat interakci s ligandy (měření polarizace fluorescence), provádět fluorescenční FRET experimenty, různá ELISA stanovení, stanovovat množství a čistotu DNA či proteinových vzorků, včetně experimentů s časovým rozlišením. Lze provádět v kyvetě, či v mikrotitračních destičkách.
Vstup: Min.100 μl roztoku biomolekuly.
Výstup: Měřené spektrum a jeho analýza.
Termín dodání: Do týdne
Orientační cena: od 1 500,- (pouhé změření v 96 jamkách bez pipetování)

Časově rozlišená infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací
Popis: Charakterizuje měřený vzorek v infračervené oblasti spektra. V případě proteinů to umožňuje studovat sekundární strukturu, interakce s ligandy a další změny v proteinech spojené se změnou vibračních stavů. Časové rozlišení na úrovni ps umožňuje studovat dynamiku interakcí s vazebnými partnery, reakční mechanismy enzymatických reakcí atd.
Vstup: Min. 30 μl roztoku biomolekuly o koncentraci 3-5 mg/ml.
Výstup: FTIR spektrum a jeho analýza. Informace o sekundární struktuře, o interakci biomolekuly s ligandy.
Termín dodání: Do týdne
Orientační cena: od 1 500,- (1 hodina měření bez analýzy)