Úvod

Mise BTÚ

Základní výzkum biomolekulárních mechanismů, jejichž pochopení může přispět ke vzniku nových generací léčiv a inovativních biotechnologií.

Vize BTÚ

Být špičkovou evropskou výzkumnou institucí studující biomolekulární mechanismy.

 

Výzkum se v BTÚ soustředí na několik hlavních směrů:

  • Výzkum mitochondrií. Studujeme možnost cíleně ovlivňovat metabolismus rakovinných buněk zejména inhibicí energetického přenosu v jejich Komplexu I, ale také narušováním jejich metabolismu železa. Tento výzkum vedl k zásadnímu objevu horizontálního přenosu mitochondrií mezi buňkami a ke klinickým zkouškám protirakovinné látky MitoTam.
  • Výzkumné projekty v oblasti vývojové biologie, transkripční regulace během embryonálního vývoje a vývoje neuronálního systému u obratlovců. Cílem výzkumu je identifikovat predispozici k onemocnění, které se vyvíjí během raného vývoje organismů, a výzkum a diagnostiku rakoviny s cílem potenciálně aplikovatelných výsledků.
  • Výzkum molekulárních a subcelulárních parametrů mužských reprodukčních buněk a jejich použití jako markerů poruch plodnosti. Studujeme proteiny zapojené do fúze spermií a vajíček a charakterizujeme dynamiku cytoskeletálních proteinů a jejich partnerských proteinů během fúze spermie a vajíčka.
  • Vývoj nových metod RT-qPCR a implementace vysoce výkonné profilové exprese genů a analýzy jednotlivých buněk pomocí RNA-Seq.
  • Proteinové inženýrství kombinující techniky řízené in vitro evoluce proteinů a počítačové molekulární modelování. Naším cílem je cíleně měnit vlastnosti lékařsky důležitých proteinů, měníme například jejich vazebné afinity k jiným proteinům, nebo jejich stabilitu.
  • Studia struktury a funkce proteinů včetně návrhů léků založené na znalosti jejich molekulárních struktur. Využíváme moderní metody biofyzikální a strukturální molekulární analýzy včetně krystalografie.
  • Studium dynamiky biomolekul a zobrazování jednotlivých molekul a techniky měření mezimolekulových sil. Zaměřujeme se na odhalování toho, jak jsou jednotlivé strukturní prvky cytoskeletu mechanicky spojeny a jak spolupracují při řízení buněčných procesů.
  • Studie časové dimenze biomolekulární dynamiky od ultrakrátkých femtosekundových po milisekundové procesy.
  • Strukturní bioinformatika s jedinečným know-how o strukturách nukleových kyselin.

BTÚ těží z účasti ve vědeckém centru BIOCEV. BIOCEV je místem pro širokou interdisciplinární spolupráci a umožňuje snadný přístup k nejmodernějšímu technickému vybavení v několika oblastech biologických věd. Počet vědců, studentů a techniků pracujících v BIOCEVu je dostatečný pro zvládnutí a sdílení rozmanitých metodik.

Strategie BTÚ na roky 2023-2030