Laboratoř reprodukční biologie

Studujeme proces oplození – spermie, vajíčka a jejich interakce, s cílem vyvinout nové diagnostické nástroje pro hodnocení kvality gamet pro centra asistované reprodukce.

Vedoucí laboratoře: RNDr. Kateřina Komrsková (Hortová), Ph.D.

Naše laboratoř má rozsáhlé znalosti v oblasti hodnocení mužských reprodukčních parametrů jako markerů poruch plodnosti. Zaměřujeme se na studium molekulárních mechanismů reprodukce a povahy specifických proteinů spermií, které hrají roli ve zrání spermií, interakci spermií a vajíček a časném vývoji embryí. Oblast zájmu zahrnuje sledování kvality spermií u pacientů s rakovinou varlat a diabetes mellitus, dále charakterizaci protilátek spermií u neplodných párů. Mnoho protilátek se využívá v Centrech asistované reprodukce, stejně tak i pro komerční použití. Bylo prokázáno, že transgenerační epigenetická deregulace exprese mikroRNA byla indukovaná environmentálními faktory, které ovlivňují klíčovou roli v diferenciaci zárodečných buněk, přestože DNA změně nebyly detekovány.

 

V současné době se zaměřujeme na studium dynamických změn cytoskeletálních proteinů a jejich partnerských proteinů (IZUMO1, CD46, CD9, CD81, CD151 a integrinů) zapojených do fúze spermie a vajíčka. Kromě toho je studována exprese inhibitoru akrosinu a zásadního ubiquitin proteasomálního komplexu během zrání spermií. Zaměřujeme se také na epigenetické aberace (vybrané modifikace histonu a metylace DNA) ve spermiích, testikulárních tkáních a časných embryích po expozici látkám znečišťujícím životní prostředí. Celý probíhající výzkum je podporován řadou prestižních grantů. Výsledky těchto výzkumů jsou implementovány do nových diagnostických nástrojů pro identifikaci parametrů spermií a výběr dobrých a špatných spermií pro použití v Centrech asistované reprodukce. Tento translační výzkum je podporován granty Technologické agentury České republiky a agentury Ministerstva zdravotnictví. Na základě získaných výsledů byly podány dva evropské a dva české patenty.

 

Skupina má vybudovanou významnou mezinárodní spolupráci založenou na znalostech posouzení reprodukčních parametrů, sledování transgenerační epigenetické dědičnosti, charakterizaci epigenetické aberace a deregulace mikroRNA. Vše je přizpůsobeno konkrétním zájmovým oblastem (zdravotní stav, životní styl, faktory životního prostředí). Kromě toho ve spolupráci s komerčními subjekty využíváme naše znalosti hybridomové technologie pro výrobu specifických monoklonálních protilátek s vysokou afinitou a bylo vyvinuto dvanáct potenciálních kandidátů pro detekci příslušných molekul. Kromě toho máme důležitou spolupráci založenou na transgenních myších liniích, patřících naši laboratoři, které slouží jako nezbytný nástroj pro experimenty in vivo, konkrétně transgenních myší C57BL/6Acr3-EGFP exprimujících zelený protein (EGFP) v akrozomu spermií, transgenní myši C57BL/6Su9DsRed2 exprimující červený fluorescenční protein (RFP) v mitochondriích somatických buněk.

 

 

Děd Lukáš, Mgr., Ph.D.
Dostálová Pavla, Mgr.
Frolíková Michaela, RNDr., Ph.D.
Komrsková Kateřina, RNDr., Ph.D.
Páleníková Veronika, Mgr.
Postlerová Pavla, RNDr., Ph.D.
Smržová Šárka
Spěváková Daniela, Bc.
Sur Vishma Pratap, Ph.D.
Svobodová Jana, Mgr., Ph.D.
Šanovec Ondřej, Bc.
Šimoník Ondřej, Ing., Ph.D.
Valášková Eliška, Mgr.
Vlčková Monika, Bc.

2021

 • Bosakova, T., Tockstein, A., Bosakova, Z., Komrskova, K. "Kinetic Study of 17-Estradiol Activity in Comparison with 17-Estradiol and 17-Ethynylestradiol" (2021) Catalyst 11(634)

 • Levoux J, Prola A, Lafuste P, Gervais M, Chevallier N, Koumaiha Z, Kefi K, Braud L, Schmitt A, Yacia A, Schirmann A, Hersant B, Sid-Ahmed M, Ben Larbi S, Komrskova K, Rohlena J, Relaix F, Neuzil J, Rodriguez AM. (2021) "Platelets Facilitate the Wound-Healing Capability of Mesenchymal Stem Cells by Mitochondrial Transfer and Metabolic Reprogramming." Cell Metab. 33(2):283-299.

 • Palenikova, V., Frolikova, M., Valaskova, E., Postlerova, P., Komrskova, K. (2021)"αV Integrin Expression and Localization in Male Germ Cells" Int. J. Mol. Sci., 22(17), 9525

 • Sur, V. P., Sen, M.K., Komrskova, K. (2021) "In Silico Identification and Validation of Organic Triazole Based Ligands as Potential Inhibitory Drug Compounds of SARS-CoV-2 Main Protease" Molecules, 26 (6199( https://doi.org/10.3390/molecules26206199

 • Tepla, O., Topurko, Z., Masata, J., Jirsova, S., Frolikova, M., Komrskova, K., Minks, A., Turanek, J., Lynnyk, A., Kratochvilova, I.(2021) "Important parameters affecting quality of vitrified donor oocytes" Cryobiology, https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.03.001

 • Thomas, H.I.S., Chen, Y.-S., Hung, C.-H., Sreerangaraja Urs, D.B., Liao, T.-L., Lai, Y.-C., Komrskova, K., Postlerova, P., Lin, Y.-F., Kao, S.-H. (2021) "Genetic association in the maintenance of the mitochondrial microenvironment and sperm capacity" Oxi. Med. Cell. Long., https://doi.org/10.1155/2021/5561395

 • Tumova, L., Zigo, M., Sutovsky, P., Sedmikova, M., Postlerova, P. (2021) "Ligands and Receptors Involved in the Sperm-Zona Pellucida Interactions in Mammals." Cells 10(1).

Patenty, patentové přihlášky a užitné vzory

 • Komrskova, K., Postlerova, P., Simonik, O., Frolikova, M. "Imunizační peptid pro přípravu protilátky proti CD46." 2021. PUV 2021-38698

 • "Způsob separace spermií s neporušenou intaktní hlavičkou od spermií s poškozenou hlavičkou a somatických buněk“ PV 2020-223

 • "Způsob separace spermií s neporušenou intaktní hlavičkou od spermií s poškozenou hlavičkou a somatických buněk“ PV 2020-224

2020

 • Antalikova J, Secova P, Horovska L, Krejcirova R, Simonik O, Jankovicova J, Bartokova M, Tumova L, Manaskova-Postlerova P. (2020) "Missing Information from the Estrogen Receptor Puzzle: Where Are They Localized in Bull Reproductive Tissues and Spermatozoa?" Cells 9(1) 
 • Bosakova, T., A. Tockstein, N. Sebkova, R. Cabala and K. Komrskova (2020). "Kinetic Model of the Action of 17α-Ethynylestradiol on the Capacitation of Mouse Sperm, Monitored by HPLC-MS/MS." Catalysts 10(1).
 • Bubenickova F, Postlerova P, Simonik O, Sirohi J, Sichtar J. (2020) "Effect of Seminal Plasma Protein Fractions on Stallion Sperm Cryopreservation." Int J Mol Sci. 21(17):6415
 • Ded, L., Hwang, J. Y., Miki, K., Shi, H. F., & Chung, J. J. (2020). "3D in situ imaging of female reproductive tract reveals molecular signatures of fertilizing spermatozoa in mice." Elife, 9.
 • Dostalova, P., Zatecka, E., Ded, L., Elzeinova, F., Valaskova, E., Kubatova, A., Korenkova, V., Langerova, L., Komrskova, K., & Peknicova, J. (2020). "Gestational and pubertal exposure to low dose of di-(2-ethylhexyl) phthalate impairs sperm quality in adult mice." Reprod Toxicol, 96, 175-184.
 • Frolikova, M., T. Otcenaskova, E. Valaskova, P. Postlerova, R. Stopkova, P. Stopka and K. Komrskova (2020). "The Role of Taste Receptor mTAS1R3 in Chemical Communication of Gametes." Int J Mol Sci 21(7).

 • Hylmarova S, Stechova K, Pavlinkova G, Peknicova J, Macek M, Kvapil M. (2020) "The impact of type 1 diabetes mellitus on male sexual functions and sex hormone levels." Endocr J. 28;67(1)
 • Jankovicova, J., Z. Neuerova, P. Secova, M. Bartokova, F. Bubenickova, K. Komrskova, P. Postlerova and J. Antalikova (2020). "Tetraspanins in mammalian reproduction: spermatozoa, oocytes and embryos." Med Microbiol Immunol.

 • Jankovicova, J., M. Frolikova, V. Palenikova, E. Valaskova, J. Cerny, P. Secova, M. Bartokova, L. Horovska, P. Manaskova-Postlerova, J. Antalikova and K. Komrskova (2020). "Expression and distribution of CD151 as a partner of alpha6 integrin in male germ cells." Scientific Reports 10(1).

 • Kmonickova V, Frolikova M, Steger K, Komrskova K. (2020) "The Role of the LINC Complex in Sperm Development and Function." Int J Mol Sci. 21(23).
 • Levoux J, Prola A, Lafuste P, Gervais M, Chevallier N, Koumaiha Z, Kefi K, Braud L, Schmitt A, Yacia A, Schirmann A, Hersant B, Sid-Ahmed M, Ben Larbi S, Komrskova K, Rohlena J, Relaix F, Neuzil J, Rodriguez AM.(2020) "Platelets Facilitate the Wound-Healing Capability of Mesenchymal Stem Cells by Mitochondrial Transfer and Metabolic Reprogramming." Cell Metab. S1550-4131(20)
 • Sreerangaraja Urs, D. B., W. H. Wu, K. Komrskova, P. Postlerova, Y. F. Lin, C. R. Tzeng and S. H. Kao (2020). "Mitochondrial Function in Modulating Human Granulosa Cell Steroidogenesis and Female Fertility." Int J Mol Sci 21(10).

 • Tumova, L., Zigo, M., Sutovsky, P., Sedmikova, M., & Postlerova, P. (2020). "The Ubiquitin-Proteasome System Does Not Regulate the Degradation of Porcine beta-Microseminoprotein during Sperm Capacitation." Int J Mol Sci 21(11).
 • Zigo, M., P. Manaskova-Postlerova, D. Zuidema, K. Kerns, V. Jonakova, L. Tumova, F. Bubenickova and P. Sutovsky (2020). "Porcine model for the study of sperm capacitation, fertilization and male fertility." Cell Tissue Res 380(2): 237-262.

2019

 • Baert, Y., K. Dvorakova-Hortova, H. Margaryan and E. Goossens (2019). "Mouse in vitro spermatogenesis on alginate-based 3D bioprinted scaffolds." Biofabrication 11(3).

 • Bajzikova, M., J. Kovarova, A. R. Coelho, S. Boukalova, S. Oh, K. Rohlenova, D. Svec, S. Hubackova, B. Endaya, K. Judasova, A. Bezawork-Geleta, K. Kluckova, L. Chatre, R. Zobalova, A. Novakova, K. Vanova, Z. Ezrova, G. J. Maghzal, S. M. Novais, M. Olsinova, L. Krobova, Y. J. An, E. Davidova, Z. Nahacka, M. Sobol, T. Cunha-Oliveira, C. Sandoval-Acuna, H. Strnad, T. C. Zhang, T. Huynh, T. L. Serafim, P. Hozak, V. A. Sardao, W. J. H. Koopman, M. Ricchetti, P. J. Oliveira, F. Kolar, M. Kubista, J. Truksa, K. Dvorakova-Hortova, K. Pacak, R. Gurlich, R. Stocker, Y. Q. Zhou, M. V. Berridge, S. Park, L. F. Dong, J. Rohlena and J. Neuzil (2019). "Reactivation of Dihydroorotate Dehydrogenase-Driven Pyrimidine Biosynthesis Restores Tumor Growth of Respiration-Deficient Cancer Cells." Cell Metabolism 29(2): 399-+.

 • Ded, L., P. Dostalova, E. Zatecka, A. Dorosh, K. Komrskova and J. Peknicova (2019). "Fluorescent analysis of boar sperm capacitation process in vitro." Reprod Biol Endocrinol 17(1): 109.

 • Frolikova, M., E. Valaskova, J. Cerny, A. Lumeau, N. Sebkova, V. Palenikova, N. Sanches-Hernandez, A. Pohlova, P. Manaskova-Postlerova and K. Dvorakova-Hortova (2019). "Addressing the Compartmentalization of Specific Integrin Heterodimers in Mouse Sperm." Int J Mol Sci 20(5).

 • Jankovicova, J., P. Secova, P. Manaskova-Postlerova, O. Simonik, M. Frolikova, E. Chmelikova, L. Horovska, K. Michalkova, K. Dvorakova-Hortova and J. Antalikova (2019). "Detection of CD9 and CD81 tetraspanins in bovine and porcine oocytes and embryos." Int J Biol Macromol 123: 931-938.

 • Páleníková, V. and E. Tibenská (2019). "Význam a diagnostika antifosfolipidových protilátok u žien s poruchami reprodukcie." Newslab 10(1): 5.

 • Simonik, O., J. Sichtar, J. Beran, P. Manaskova-Postlerova, L. Tumova, M. Dolezalova, P. Folkova, L. Stadnik and R. Rajmon (2019). "Low Density Lipoprotein - important player in increasing cryoprotective efficiency of soybean lecithin-based bull semen extenders." Animal Reproduction 16(2): 267-276.

 • Zigo, M., P. Manaskova-Postlerova, V. Jonakova, K. Kerns and P. Sutovsky (2019). "Compartmentalization of the proteasome-interacting proteins during sperm capacitation." Scientific Reports 9.

 • Zigo, M., V. Jonakova, P. Manaskova-Postlerova, K. Kerns and P. Sutovsky (2019). "Ubiquitin-proteasome system participates in the de-aggregation of spermadhesin and DQH protein during boar sperm capacitation." Reproduction.

2018

 • Bosakova, T., A. Tockstein, N. Sebkova, O. Simonik, H. Adamusova, J. Albrechtova, T. Albrecht, Z. Bosakova and K. Dvorakova-Hortova (2018). "New Insight into Sperm Capacitation: A Novel Mechanism of 17beta-Estradiol Signalling." Int J Mol Sci 19(12).

 • Frolikova, M., P. Manaskova-Postlerova, J. Cerny, J. Jankovicova, O. Simonik, A. Pohlova, P. Secova, J. Antalikova and K. Dvorakova-Hortova (2018). "CD9 and CD81 Interactions and Their Structural Modelling in Sperm Prior to Fertilization." Int J Mol Sci 19(4).

 • Jankovicova, J., K. Michalkova, P. Secova, L. Horovska, P. Manaskova-Postlerova and J. Antalikova (2018). "Evaluation of protein phosphorylation in bull sperm during their maturation in the epididymis." Cell Tissue Res 371(2): 365-373.

 • Kerns, K., M. Zigo, E. Z. Drobnis, M. Sutovsky and P. Sutovsky (2018). "Zinc ion flux during mammalian sperm capacitation." Nature Communications 9(1): 2061.

 • Krejcirova, R., M. Manasova, V. Sommerova, E. Langhamerova, R. Rajmon and P. Manaskova-Postlerova (2018). "G protein-coupled estrogen receptor (GPER) in adult boar testes, epididymis and spermatozoa during epididymal maturation." Int J Biol Macromol 116: 113-119.

 • Zigo, M., K. Kerns, M. Sutovsky and P. Sutovsky (2018). "Modifications of the 26S proteasome during boar sperm capacitation." Cell Tissue Res 372(3): 591-601.

2017

 • Dong, L. F., J. Kovarova, M. Bajzikova, A. Bezawork-Geleta, D. Svec, B. Endaya, K. Sachaphibulkij, A. R. Coelho, N. Sebkova, A. Ruzickova, A. S. Tan, K. Kluckova, K. Judasova, K. Zamecnikova, Z. Rychtarcikova, V. Gopalan, L. Andera, M. Sobol, B. Yan, B. Pattnaik, N. Bhatraju, J. Truksa, P. Stopka, P. Hozak, A. K. Lam, R. Sedlacek, P. J. Oliveira, M. Kubista, A. Agrawal, K. Dvorakova-Hortova, J. Rohlena, M. V. Berridge and J. Neuzil (2017). "Horizontal transfer of whole mitochondria restores tumorigenic potential in mitochondrial DNA-deficient cancer cells." Elife 6.

 • Dostalova, P., E. Zatecka and K. Dvorakova-Hortova (2017). "Of Oestrogens and Sperm: A Review of the Roles of Oestrogens and Oestrogen Receptors in Male Reproduction." Int J Mol Sci 18(5).

 • Drab, T., S. Ren, P. Manaskova-Postlerova, M. Ticha, V. Jonakova and J. Liberda (2017). "Glycosidases in porcine follicular fluid and their effect on zona pellucida-AWN 1 spermadhesin interaction." Theriogenology 100: 80-87.

 • Pavlinkova, G., H. Margaryan, E. Zatecka, E. Valaskova, F. Elzeinova, A. Kubatova, R. Bohuslavova and J. Peknicova (2017). "Transgenerational inheritance of susceptibility to diabetes-induced male subfertility." Sci Rep 7(1): 4940.

2016

 • Bosakova, Z., A. Tockstein, H. Adamusova, P. Coufal, N. Sebkova and K. Dvorakova-Hortova (2016). "Kinetic analysis of decreased sperm fertilizing ability by fluorides and fluoroaluminates: a tool for analyzing the effect of environmental substances on biological events." Eur Biophys J 45(1): 71-79.

 • Capkova, J., A. Kubatova, L. Ded, O. Tepla and J. Peknicova (2016). "Evaluation of the expression of sperm proteins in normozoospermic and asthenozoospermic men using monoclonal antibodies." Asian J Androl 18(1): 108-113.

 • Frolikova, M., N. Sebkova, L. Ded and K. Dvorakova-Hortova (2016). "Characterization of CD46 and beta1 integrin dynamics during sperm acrosome reaction." Sci Rep 6: 33714.

 • Jankovicova, J., M. Frolikova, N. Sebkova, M. Simon, P. Cupperova, D. Lipcseyova, K. Michalkova, L. Horovska, R. Sedlacek, P. Stopka, J. Antalikova and K. Dvorakova-Hortova (2016). "Characterization of tetraspanin protein CD81 in mouse spermatozoa and bovine gametes." Reproduction 152(6): 785-793.

 • Manaskova-Postlerova, P., N. Cozlova, A. Dorosh, M. Sulc, B. Guyonnet and V. Jonakova (2016). "Acrosin inhibitor detection along the boar epididymis." Int J Biol Macromol 82: 733-739.

 • Pěknicová, J., Ulčová-Gallová, Z., Madar, J. (2016). Imunologie a imunopatologie mužského pohlavního systému. [Immunology and immunopathology of the male reproductive system.]. Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce. Praha, Mladá fronta: 22-29.

 • Pěknicová, J., Ulčová-Gallová, Z., Madar, J. (2016). Imunologie oplození.  [Immunology of fertilization.]. Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce. Praha, Mladá fronta. 5: 39-51.

2015

 • Brieno-Enriquez, M. A., J. Garcia-Lopez, D. B. Cardenas, S. Guibert, E. Cleroux, L. Ded, D. Hourcade Jde, J. Peknicova, M. Weber and J. Del Mazo (2015). "Exposure to endocrine disruptor induces transgenerational epigenetic deregulation of microRNAs in primordial germ cells." Plos One 10(4): e0124296.

 • Capkova, J., H. Margaryan, A. Kubatova, P. Novak and J. Peknicova (2015). "Target antigens for Hs-14 monoclonal antibody and their various expression in normozoospermic and asthenozoospermic men." Basic Clin Androl 25: 11.

 • Margaryan, H., A. Dorosh, J. Capkova, P. Manaskova-Postlerova, A. Philimonenko, P. Hozak and J. Peknicova (2015). "Characterization and possible function of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase-spermatogenic protein GAPDHS in mammalian sperm." Reprod Biol Endocrinol 13: 15.

 • Vieweg, M., K. Dvorakova-Hortova, B. Dudkova, P. Waliszewski, M. Otte, B. Oels, A. Hajimohammad, H. Turley, M. Schorsch, H. C. Schuppe, W. Weidner, K. Steger and A. Paradowska-Dogan (2015). "Methylation analysis of histone H4K12ac-associated promoters in sperm of healthy donors and subfertile patients." Clin Epigenetics 7: 31.

 • Zigo, M., A. Dorosh, A. Pohlova, V. Jonakova, M. Sulc and P. Manaskova-Postlerova (2015). "Panel of monoclonal antibodies to sperm surface proteins as a tool for monitoring localization and identification of sperm-zona pellucida receptors." Cell Tissue Res 359(3): 895-908.

2014

 • Alavi, S. M., P. Postlerova-Manaskova, A. Hatef, M. Psenicka, J. Peknicova, K. Inaba, A. Ciereszko and O. Linhart (2014). "Protease in sturgeon sperm and the effects of protease inhibitors on sperm motility and velocity." Fish Physiol Biochem 40(5): 1393-1398.

 • Dvorakova-Hortova, K., A. Sidlova, L. Ded, D. Hladovcova, M. Vieweg, W. Weidner, K. Steger, P. Stopka and A. Paradowska-Dogan (2014). "Toxoplasma gondii decreases the reproductive fitness in mice." Plos One 9(6): e96770.

 • Sebkova, N., L. Ded, K. Vesela and K. Dvorakova-Hortova (2014). "Progress of sperm IZUMO1 relocation during spontaneous acrosome reaction." Reproduction 147(2): 231-240.

 • Zatecka, E., J. Castillo, F. Elzeinova, A. Kubatova, L. Ded, J. Peknicova and R. Oliva (2014). "The effect of tetrabromobisphenol A on protamine content and DNA integrity in mouse spermatozoa." Andrology 2(6): 910-917.

 • Zatecka, E., L. Ded, F. Elzeinova, A. Kubatova, A. Dorosh, H. Margaryan, P. Dostalova, V. Korenkova, K. Hoskova and J. Peknicova (2014). "Effect of zearalenone on reproductive parameters and expression of selected testicular genes in mice." Reprod Toxicol 45: 20-30.

2013

 • Ded, L., N. Sebkova, M. Cerna, F. Elzeinova, P. Dostalova, J. Peknicova and K. Dvorakova-Hortova (2013). "In vivo exposure to 17beta-estradiol triggers premature sperm capacitation in cauda epididymis." Reproduction 145(3): 255-263.

 • Dorosh, A., O. Tepla, E. Zatecka, L. Ded, K. Koci and J. Peknicova (2013). "Expression analysis of MND1/GAJ, SPATA22, GAPDHS and ACR genes in testicular biopsies from non-obstructive azoospermia (NOA) patients." Reprod Biol Endocrinol 11: 42.

 • Elzeinova, F., J. Peknicova, L. Ded, A. Kubatova, H. Margaryan, A. Dorosh, P. Makovicky and R. Rajmon (2013). "Adverse effect of tetracycline and doxycycline on testicular tissue and sperm parameters in CD1 outbred mice." Exp Toxicol Pathol 65(6): 911-917.

 • Zatecka, E., L. Ded, F. Elzeinova, A. Kubatova, A. Dorosh, H. Margaryan, P. Dostalova and J. Peknicova (2013). "Effect of tetrabrombisphenol A on induction of apoptosis in the testes and changes in expression of selected testicular genes in CD1 mice." Reprod Toxicol 35: 32-39.

 • Zigo, M., V. Jonakova, M. Sulc and P. Manaskova-Postlerova (2013). "Characterization of sperm surface protein patterns of ejaculated and capacitated boar sperm, with the detection of ZP binding candidates." Int J Biol Macromol 61: 322-328.

2012

 • Capkova, J., T. Hrncir, A. Kubatova and H. Tlaskalova-Hogenova (2012). "Lipopolysaccharide treatment suppresses spontaneously developing ankylosing enthesopathy in B10.BR male mice: the potential role of interleukin-10." BMC Musculoskelet Disord 13: 110.

 • Sebkova, N., M. Cerna, L. Ded, J. Peknicova and K. Dvorakova-Hortova (2012). "The slower the better: how sperm capacitation and acrosome reaction is modified in the presence of estrogens." Reproduction 143(3): 297-307.

 • Yi, Y. J., S. W. Zimmerman, G. Manandhar, J. F. Odhiambo, C. Kennedy, V. Jonakova, P. Manaskova-Postlerova, M. Sutovsky, C. S. Park and P. Sutovsky (2012). "Ubiquitin-activating enzyme (UBA1) is required for sperm capacitation, acrosomal exocytosis and sperm-egg coat penetration during porcine fertilization." Int J Androl 35(2): 196-210.

2011

 • Dorosh, A., L. Ded, F. Elzeinova and J. Peknicova (2011). "Assessing oestrogenic effects of brominated flame retardants hexabromocyclododecane and tetrabromobisphenol A on MCF-7 cells." Folia Biol (Praha) 57(1): 35-39.

 • Dorosh, A. (2011). "Monoclonal Antibody 6E4 Against Human GAPDHS Protein." Hybridoma 30(3): 321-321.

 • Drab, T., J. Kracmerova, I. Ticha, E. Hanzlikova, M. Ticha, H. Ryslava, V. Doubnerova, P. Manaskova-Postlerova and J. Liberda (2011). "Native red electrophoresis--a new method suitable for separation of native proteins." Electrophoresis 32(24): 3597-3599.

 • Manaskova-Postlerova, P., N. Davidova, M. Sulc, A. Philimonenko, P. Hozak and V. Jonakova (2011). "Reproductive tissue expression and sperm localization of porcine beta-microseminoprotein." Cell Tissue Res 344(2): 341-353.

 • Manaskova-Postlerova, P., N. Davidova and V. Jonakova (2011). "Biochemical and binding characteristics of boar epididymal fluid proteins." J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 879(1): 100-106.

 • Uhnakova, B., R. Ludwig, J. Peknicova, L. Homolka, L. Lisa, M. Sulc, A. Petrickova, F. Elzeinova, H. Pelantova, D. Monti, V. Kren, D. Haltrich and L. Martinkova (2011). "Biodegradation of tetrabromobisphenol A by oxidases in basidiomycetous fungi and estrogenic activity of the biotransformation products." Bioresour Technol 102(20): 9409-9415.

 • Zigo, M., V. Jonakova and P. Manaskova-Postlerova (2011). "Electrophoretic and zymographic characterization of proteins isolated by various extraction methods from ejaculated and capacitated boar sperms." Electrophoresis 32(11): 1309-1318.

2010

 • Ded, L., P. Dostalova, A. Dorosh, K. Dvorakova-Hortova and J. Peknicova (2010). "Effect of estrogens on boar sperm capacitation in vitro." Reprod Biol Endocrinol 8: 87.

 • Li, P., M. Hulak, P. Koubek, M. Sulc, B. Dzyuba, S. Boryshpolets, M. Rodina, D. Gela, P. Manaskova-Postlerova, J. Peknicova and O. Linhart (2010). "Ice-age endurance: the effects of cryopreservation on proteins of sperm of common carp, Cyprinus carpio L." Theriogenology 74(3): 413-423.

 • Yi, Y. J., G. Manandhar, M. Sutovsky, S. W. Zimmerman, V. Jonakova, F. W. van Leeuwen, R. Oko, C. S. Park and P. Sutovsky (2010). "Interference with the 19S proteasomal regulatory complex subunit PSMD4 on the sperm surface inhibits sperm-zona pellucida penetration during porcine fertilization." Cell Tissue Res 341(2): 325-340.

 • Yi, Y. J., G. Manandhar, M. Sutovsky, V. Jonakova, C. S. Park and P. Sutovsky (2010). "Inhibition of 19S proteasomal regulatory complex subunit PSMD8 increases polyspermy during porcine fertilization in vitro." J Reprod Immunol 84(2): 154-163.

2009

 • Davidova, N., V. Jonakova and P. Manaskova-Postlerova (2009). "Expression and localization of acrosin inhibitor in boar reproductive tract." Cell Tissue Res 338(2): 303-311.

 • Moos, J., K. Rezabek, V. Filova, M. Moosova, J. Pavelkova and J. Peknicova (2009). "Comparison of follicular fluid and serum levels of Inhibin A and Inhibin B with calculated indices used as predictive markers of Ovarian Hyperstimulation Syndrome in IVF patients." Reprod Biol Endocrinol 7: 86.

2008

 • Elzeinova, F., V. Novakova, D. Buckiova, A. Kubatova and J. Peknicova (2008). "Effect of low dose of vinclozolin on reproductive tract development and sperm parameters in CD1 outbred mice." Reprod Toxicol 26(3-4): 231-238.

 • Koubek, P., A. Kralova, M. Psenicka and J. Peknicova (2008). "The optimization of the protocol for immunofluorescence on fish spermatozoa." Theriogenology 70(5): 852-858.

 • Kralova, A., M. Svetlikova, J. Madar, Z. Ulcova-Gallova, A. Bukovsky and J. Peknicova (2008). "Differential transferrin expression in placentae from normal and abnormal pregnancies: a pilot study." Reprod Biol Endocrinol 6: 27.

 • Sinkorova, Z., J. Capkova, J. Niederlova, R. Stepankova and J. Sinkora (2008). "Commensal intestinal bacterial strains trigger ankylosing enthesopathy of the ankle in inbred B10.BR (H-2(k)) male mice." Hum Immunol 69(12): 845-850.

COST: OC-2020-1-24708, Komrsková: ANDRONET (European andrology network– research coordination, education and public awareness).

AZV: NU20-03-00309, Komrsková: Sledování parametrů plodnosti a stavu testikulární tkáně u pacientů s tumorem varlete v závislosti na jejich terapii. 2020-2023.

GAČR: GJ20-17403Y, Děd: Vliv estrogenů na epigenom testes/spermií a časný vývoj zárodku. 2020-2022.

GAČR: GC20-20217J, Komrsková: LINC komplex spermií: Spojník mezi integritou chromatinu, motilitou spermií a plodností mužů. 2020-2022.

TAČR Zéta: TJ02000219, Frolíková (PI); Komrsková (mentor): Inovativní nástroje pro diagnostiku a zlepšení fertilizační schopnosti spermií. 2019-2020.

AVČR (bilaterální dohoda se SAV): SAV-18-17, Postlerová: Studium molekul zapojených ve fertilizačním procesu savců. 2018-2020.

GAČR: GA18-11275S, Hortová: Monitorování dynamiky proteinových interakčních a strukturních sítí během interakce membrán spermie a vajíčka. 2018-2020.

GAČR: GA18-14325S, Hortová: Genetická podstata vzniku druhů: Co nám mohou prozradit organismy s heterogametickými samicemi? 2018-2020.

AZV: NV15-30880A, Pěknicová: Proteomická a genetická diagnostika kvality spermií pro zlepšení asistované reprodukce u dysfertilních pacientů s diabetes mellitus. 2015-2018.

AVČR (bilaterální dohoda se SAV): SAV-15-05, Postlerová: Studium CD molekul na savčích spermiích. 2015-2017.

GAČR: GA14-05547S, Jonáková: Molekulární mechanizmy účastnící se kapacitace a akrozomální reakce savčích spermií. 2014-2016.

AVČR (bilaterální dohoda s BAS): Expression genes and proteins with role in the fertilization. 2014-2016.

GAČR: GAP503/12/1834, Pěknicová: Identifikace epigenetických biomarkerů samčích zárodečných buněk poškozených nepříznivými vlivy životního prostředí. 2012-2015.

GAUK: 618812 Identifikace a charakterizace variant estrogenních receptorů v testes a spermiích. 2012-2014.

GAČR: GA523/09/1793, Pěknicová: Vliv endokrinních disruptorů na reprodukční parametry a expresi vybraných genů v myších a rybích gonádách. 2009-2012.

GAČR: GA303/09/1285, Postlerová: Studium membránových proteinů spermie se zona pellucida vázající aktivitou. 2009-2011.

MZ: NS10009, Pěknicová: Exprese genů a proteinů, které mají úlohu v lidské reprodukci - biomarkery poškození. 2009-2011.

GAČR: GD523/08/H064, Biotechnologie gamet savců. 2008-2011.

GAČR: GA524/06/0817, Ultrastruktura, energie a kompetice spermií: Komparativní studie s využitím dvou modelových druhů chrupavčitých a kostnatých ryb. 2006-2008.

GAČR: GA303/06/0895, Jonáková: Charakterizace proteinů sekretovaných samčím pohlavním traktem a jejich úloha v jednotlivých krocích reprodukčního procesu. 2006-2008.

MZ: NR8932, Diferenciální exprese proteinů Pregnancy Associated Plasma Protein - A (PAPP-A) a Insulin-like growth factor-binding protein 4 (IGFBP4) ve folikulární tekutině a krvi žen v korelaci s rozvojem ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS). 2006-2008.

MŠMT: Eureka projekt: OE 211, ELISA soupravy k detekci kvality životního prostředí. 2006-2008.

MŠMT: Národní program výzkumu II: 2B06151, Pěknicová: Biodegradace polybromovaných sloučenin, monitorování změn v koncentraci cílových polutantů a meziproduktů odbourávání v životním prostředí. 2006-2010.

MŠMT: 1M06011, Pěknicová: Centrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí. 2006-2012.