Výzva ruským vědcům

08. 03. 2022

Datum konání akce:
08. 03. 2022 | 15:18 - 15:18

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. apeluje otevřeným dopisem na ruské vědce, aby se důrazně vymezili vůči agresi na Ukrajině.

Vážené ruské kolegyně, vážení ruští kolegové,

zahájení nevyprovokované invaze vojsk Ruské federace proti svobodné a nezávislé Ukrajině v nás
vyvolalo zděšení. Jakékoli rozpory, názorové odlišnosti, spory o území, či obavy o údajné ohrožení
národnostních menšin nesmí sloužit jako záminka k zahájení války se sousedem. Zabíjením civilistů,
vojáků hájících svou rodnou zem, ničením měst, vesnic, infrastruktury, ani vyhrožováním jaderným
zamořením se žádný z těchto sporů, reálných nebo domnělých, nevyřeší ale zkomplikuje.

My, pracovníci Biotechnologického ústavu Akademie věd České republiky se na vás, naše kolegyně a
kolegy, vědce a občany Ruské federace, obracíme s prosbou, abyste se celou vahou svých vědeckých a
občanských autorit obrátili na svého prezidenta a svou vládu, aby ukončili nevyhlášenou válku proti
Ukrajině.

Pomozte zastavit válku a degradaci principů humanity!

Za pracovníky Biotechnologického ústavu Akademie věd České republiky

Prof. Bohdan Schneider                                    doc. Jana Pěknicová
ředitel                                                                předsedkyně Rady

 

Уважаемые русские коллеги,

ничем не спровоцированное нападение Российской Федерации на свободную и независимую
Украину вызвало у нас чувство ужаса. Никакие разногласия, разница во мнениях,
территориальные претензии или опасения возможных угроз национальным меньшинствам не
могут служить причиной для развязывания войны с соседями. Убийство мирных жителей,
солдат, защищающих свою родную землю, разрушение городов, деревень и инфраструктуры,
ядерная угроза ни одну из этих реальных или вымышленных проблем не решают, а только
усложняют.

Мы, сотрудники Биотехнологического института Академии наук Чешской Республики,
обращаемся к вам, наши коллеги, ученые, граждане Российской Федерации с просьбой том,
чтобы вы, используя свой гражданский и научный авторитет, обратились к своим президенту
и правительству и призвали прекратить эту необъявленную войну с Украиной.

Помогите остановить войну и нарушение принципов гуманизма!

От лица сотрудников Биотехнологического института Академии наук Чешской
Республики,

Проф. Богдан Шнайдер                                     Проф. Яна Пекницова,
Директор                                                            председательница Ученого совета Института

 

Шановні російські колеги,

нічим не спровокований напад Російської Федерації на вільну та незалежну Україну викликав
у нас жах. Жодні розбіжності поглядів, територіальні претензії або занепокоєння з приводу
потенційної загрози національним меншинам не можуть слугувати приводом для розв'язання
війни з сусідами. Гинуть мирні жителі та українські солдати, захищаючи свою Батьківщину.
Руйнується інфраструктура міст та сіл. Лунають погрози застосування ядерної зброї. Жодне з
вищезазначеного не допомагає вирішувати наявні та уявні проблеми, а, навпаки, ускладнює їх
розв’язання.

Ми, співробітники Біотехнологічного інституту Академії наук Чеської Республіки,
звертаємося до вас - наших колег, вчених, та громадян Російської Федерації, з проханням
звернутися до російського президента та російського уряду. Використовуючи свій науковий
авторитет, закликайте зупинити цю неоголошену війну з Україною.

Допоможіть припинити війну та занепад принципів гуманізму!

Від імені співробітників Біотехнологічного інституту Академії наук Чеської
Республіки,

Проф. Богдан Шнайдер                                Проф. Яна Пекницова,
Директор                                                       голова Вченої ради Інституту

Otevřený dopis: CZ, EN, RU, UK