Whistleblowing

Ochrana oznamovatelů

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen „BTÚ“), v souladu s příslušným zákonem a směrnicí EU zavádí vnitřní oznamovací systém, který umožní zaměstnancům BTÚ jako oznamovatelům upozorňovat na poškozování práva EU, veřejných zájmů nebo protiprávní jednání v rámci BTÚ. Zároveň tyto předpisy zavádí opatření na ochranu takových oznamovatelů (tzv. whistleblowerů), stanoví postup a způsob prošetřování takových oznámení a jejich vyřizování.

Totožnost oznamující osoby nebude sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu kromě tzv. pověřené osoby. Pověřená osoba byla jmenovaná ředitelem BTÚ a jako jediná se smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.

Pověřené osoby

Mgr. Juraja Jusková (l. 3306)

Bc. Kateřina Sedláčková (l. 3708)

Jak a kde lze protiprávní jednání oznámit?

Oznamovatel může oznámení podat v zásadě libovolným způsobem osobně, telefonicky anebo e-mailem pověřené osobě či prostřednictvím zabezpečeného webového formuláře dostupného zde.

Jak rychle bude oznámení vyřešeno?

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 3 měsíců od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení.

Sledování oznámení

Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze sledovat po zadání unikátního klíče, který získá oznamovatel po odeslání oznámení.

Externí oznamovací kanál

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/

Vyloučení

BTÚ vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro BTÚ nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), e), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.